Lejebetingelser

De nedenstående lejebetingelser er gældende for de lejeaftaler, som gennem Catalan Holidays (formidler) indgås mellem lejer på den ene side og ejeren af en feriebolig på den anden side. Lejebetingelserne træder i kraft ved bestilling af en feriebolig.

 


1. Betalings- og bestillingsbetingelser

Du kan bestille en feriebolig på Catalan Holidays hjemmeside eller telefonisk. Du vil snarest muligt efter bestillingen modtage vores endelige booking bekræftelse via e-mail.
Lejebeløbet betales i 2 rater. Første rate, som udgør 25 % af lejebeløbet, skal være indbetalt til Catalan Holidays senest 7 dage efter, at bestillingen er afgivet. Når du indbetaler beløbet, erklærer du samtidigt, at du har læst og accepterer vore leje- og betalingsbetingelser. De resterende 75 % skal indbetales senest 6 uger før ankomst til ferieboligen.

Catalan Holidays forbeholder sig ret til at annullere bestillingen, hvis den første rate på 25 % af lejebeløbet ikke er modtaget senest 7 dage efter, at bestillingen er afgivet.

Hvis der er mindre end 6 uger til ankomst på bestillingstidspunktet skal hele lejebeløbet betales hurtigst muligt og højest 3 dage efter, at bestillingen er afgivet.

Betaling skal ske med kreditkort eller ved bankoverførsel til den bank og konto, som står nævnt på bekræftelsen, som du modtager fra Catalan Holidays efter at have afgivet din bestilling.

Såfremt det fulde beløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Catalan Holidays uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har således intet krav på opfyldelsen af lejeaftalen eller tilbagebetaling af et allerede indbetalt beløb.

Når hele lejebeløbet er indbetalt, modtager du automatisk dit lejebevis (voucher). Lejebeviset er det dokument, der bekræfter, at opholdet er betalt, og det skal fremvises i forbindelse med nøgleudlevering ved ankomst til ferieboligen.

CH opkræver et fast administrationsgebyr på 19 EUR pr. booking.

 


2. Priser og ydelser

De annoncerede priser er altid pr. DAG pr. BOLIG i den angivne sæson. I højsæsonen fra d. 4/7 til d. 28/8 skal opholdet have en varighed af mindst 7 nætter, og ankomstdag er altid lørdag.
I mellemsæsonen og lavsæsonen, fra d. 29/8 til d. 3/7, er det i de fleste tilfælde muligt at ankomme og afrejse på alle ugedage undtaget Søndag. Det fremgår af hver enkelt boligbeskrivelse, om der er mulighed for alternative ankomst- og afrejsedage samt kortere ophold end 7 nætter.
Der kan forekomme ekstra udgifter såsom slutrengøring, leje af sengetøj, turistskat m.m. afhængig af hvilken feriebolig, der lejes. Disse udgifter vil dog som regel være nævnt i ferieboligbeskrivelsen på web siden og vil desuden fremgå af booking bekræftelsen, som kunden modtager fra Catalan Holidays.
De generelle oplysninger, der er nævnt i boligbeskrivelserne, omkring feriemålet (transportmuligheder, forretninger, restauranter etc.) og om boligen (faciliteter, slutrengøring, sengetøj m.v.) opdateres årligt, og Catalan Holidays påtager sig derfor intet ansvar for de ændringer som efterfølgende måtte forekomme.

 


3. Ændring af priser og ydelser

Til trods for, at de boligbeskrivelser og priser som fremgår af Catalan Holidays hjemmeside bliver udarbejdet meget omhyggeligt, kan der i sjældne tilfælde forekomme ændringer. Disse vil så vidt muligt straks blive oplyst ved bestilling. Hvis sådanne ændringer undtagelsesvis skulle forekomme efter, at bestillingen er foretaget, og at disse har stor indflydelse på lejeaftalen, kan denne opsiges skriftligt af kunden uden beregning senest 7 dage efter modtagelsen af ændringen, hvorefter Catalan Holidays tilbagebetaler det, indtil da, indbetalte beløb for ferieboligen.

 


4. Ankomst og afrejse

Lejemålet starter på lejeperiodens 1. dag kl. 16.00. Med mindre andet er aftalt eller fremgår af lejebeviset, skal ankomsten til nøgleudleveringstedet ske i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 19.00. Afrejse skal ske på lejeperiodens sidste dag inden kl. 10.00. Hvis det ikke er muligt at ankomme i det angivne tidsrum, skal anden aftale laves med Catalan Holidays i god tid inden ankomsten. Catalan Holidays garanterer ikke udlevering af nøglen, hvis kunden ankommer udenfor det nævnte tidsrum, og kunden må selv afholde evt. udgifter ved for sen ankomst, såsom hotelovernatning, transportudgifter etc., og har efterfølgende ingen reklamationsret i denne forbindelse.
Catalan Holidays tilbagebetaler ikke en del af lejen i forbindelse med for sen ankomst i henhold til ovenstående eller pga. rejseforsinkelser, personlige forhold eller hvis kunden skulle være nødsaget til at afkorte opholdet. Hvis en forlængelse af opholdet ønskes skal booking afdelingen hos Catalan Holidays kontaktes så hurtigt som muligt.

 


5. Afbestilling

Lejeren kan ikke opsige eller ændre en indgået lejeaftale. Dog har lejeren ret til at afbestille opholdet i ferieboligen mod betaling af følgende gebyr:

  • Fra bestillingsdatoen indtil 70 dage før lejeperiodens start: 10 % af lejebeløbet
  • 69 – 43 dage før lejeperiodens start: 25 % af lejebeløbet
  • 42 dage eller mindre før lejeperiodens start: 100 % af lejebeløbet

En afbestilling betragtes som foretaget den dag Catalan Holidays har modtaget en skriftlig meddelelse herom fra lejeren.

Afbestillingsgaranti:

Catalan Holidays anbefaler, at der tegnes en separat afbestillingsgaranti, som dækker afbestilling af opholdet i den reserverede feriebolig. Afbestillingsgarantien kan kun bestilles i det øjeblik ferieboligen bookes og kan derfor ikke tilvælges på et senere tidspunkt. Prisen for afbestillingsgarantien er 4% af lejebeløbet. Garantien dækker afbestillinger foretaget op til 24 timer før dagen for lejeperiodens start på grund af akut sygdom, alvorlige ulykker eller dødsfald, som berører lejer, en rejsefælle eller et medlem af lejers nærmeste familie (ægtefælle, samboer, børn, forældre, svigerforældre, børnebørn eller bedsteforældre). Der kræves en lægeerklæring eller dødsattest som dokumentation for afbestillingen. Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring eller dødsattest skal betales af lejeren. En kopi af lejebeviset og lægeerklæring  /dødsattest skal fremsendes til Catalan Holidays hovedkontor senest 3 dage (72 timer) efter, at afbestillingen har fundet sted. Alle reservationer som afbestilles og som opfylder ovenstående krav, vil få tilbagebetalt det fulde lejebeløb med undtagelse af afbestillingsgaranti beløbet på 4% og et administrationsgebyr på 30 EUR

 


6. Ophævelse af lejekontrakt eller erstatning af feriebolig

Catalan Holidays forbeholder sig ret til at erstatte den reserverede feriebolig med en anden bolig eller tilbagebetale det indbetalte beløb i tilfælde af uforudsigelige begivenheder som f.eks. kontraktbrud fra boligejerens side, ukorrekte oplysninger eller lignende. Catalan Holidays kan øjeblikkeligt ophæve lejeaftalen og tilbagebetale det indbetalte beløb, hvis boligen på grund af force majeure ikke stilles til rådighed.

 


7. Lejers forpligtigelser

Der skal ved ankomst til ferieboligen betales et depositum i forbindelse med nøgleudleveringen. Det nøjagtige beløb står nævnt under hver enkelt boligbeskrivelse på hjemmesiden og fremgår ligeledes af lejebeviset. Lejer garanterer betaling af depositum med et kredit kort i lejers navn og ved at underskrive formularen ”Betaling af depositum med kredit kort” (klik her for at se formularen) ved ankomst/check-in. Kun kredit kort udstedt af VISA eller MasterCard accepteres. Der vil kun blive trukket et beløb på kredit kortet, hvis lejer eller dennes rejsefæller forvolder skader på den lejede feriebolig under opholdet eller til dækning af ubetalte beløb i forbindelse med bookingen i henhold til CH´s hjemmeside og generelle lejebetingelser. Ethvert beløb vil senest blive trukket 2 uger efter afrejse fra ferieboligen. Ved manglende betaling af depositum forbeholder nøgleudleveringstedet sig ret til at nægte lejeren adgang til ferieboligen.

Størrelsen på depositum er 200-400 euros afhængig af hvilken type feriebolig, der lejes. Hvis lejer skulle forvolde skader, som overstiger det indbetalte depositum er vedkommende forpligtiget til at betale forskellen så snart skaden er opgjort, og Catalan Holidays skriftligt har informeret lejer herom.
Lejer er forpligtiget til at aflevere boligen i pæn og ryddelig stand, hvilket inkluderer opvask af service, bestik, køkkenredskaber m.v., tømning af køleskab og fryser samt affaldsspande. Dette gælder også, selvom lejer har tilvalgt slutrengøring, eller denne er inkluderet i lejebeløbet. CH forbeholder sig ret til at fratrække ekstra udgifter til rengøring fra depositumet hvis boligen ikke afleveres i den nævnte stand.

I tilfælde af udlejning til personer under 27 år eller ungdomsgrupper med et deltagerantal på 6 eller derover, forbeholder Catalan Holidays og nøgleudleveringstedet sig ret til at fordoble det nævnte depositum. Generelt accepterer CH ikke ungdomsgrupper med en gennemsnitsalder på 27 år eller lavere.

Lejer er forpligtiget til at respektere og overholde de lokale vedtægter og bestemmelser, som er gældende for ferieboligen, og at lejer selv eller ledsagende personer ikke er til gene for ferieboligens naboer eller øvrige omgivelser. Catalan Holidays og ejeren af ferieboligen forbeholder sig ret til uden varsel og med øjeblikkelig virkning at opsige lejeaftalen, såfremt lejer eller ledsagende personer udviser grov uagtsomhed eller udfører forsætlige handlinger i strid med gældende regler. I sådanne tilfælde vil lejebeløbet ikke blive tilbagebetalt.

Ferieboligen må højst beboes af det antal personer, som er angivet som maksimum antal personer under boligbeskrivelsen inklusiv børn uanset alder. Hvis antallet af deltagere overstiger maksimum-antallet har nøgleudleveringstedet ret til at nægte lejeren adgang til boligen.

 


8. Reklamationer

Selvom Catalan Holidays udfører en detaljeret inspektion og kontrol af ferieboligen inden hver ankomst, kan det ske, at en fejl, mangel eller skade konstateres. I et sådant tilfælde bør nøgleudleveringstedet eller Catalan Holidays servicekontor underrettes straks og senest efter 48 timer. Hvis problemet ikke kan løses på denne måde til kundens tilfredshed, efter at denne har givet Catalan Holidays en rimelig tidsfrist til at rette fejlen eller udbedre skaden, bør kunden telefonisk underrette Catalan Holidays hovedkontor på (+34) 902 945 380 eller via e-mail til bookings@catalanholidays.com. Catalan Holidays påtager sig intet ansvar for fejl, mangler og efterfølgende reklamationer, hvis lejer ikke underretter Catalan Holidays hurtigst muligt efter ankomst eller under opholdet. Enhver reklamation skal være Catalan Holidays eller dennes agent i hænde senest 2 uger efter lejeperiodens ophør, ellers taber lejer enhver ret til erstatning eller tilbagebetaling. Navnet på servicemedarbejderen, som behandlede sagen på feriemålet, bør nævnes i enhver skriftlig reklamation.

 


9. Catalan Holidays ansvar

Hvis der konstateres grove fejl eller mangler i en feriebolig, afhjælper Catalan Holidays som regel denne ved at tilbyde en tilsvarende bolig til samme pris. Hvis den alternative feriebolig er billigere end den oprindelige, tilbagebetales desuden prisdifferencen. Hvis der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning på grund af mangel på ledige boliger, eller fordi lejer afviser de tilbudte boliger, vil der ske en hel eller delvis tilbagebetaling af lejebeløbet afhængig af ansvarsgraden fastsat af Catalan Holidays.

Catalan Holidays påtager sig intet ansvar i tilfælde af:

1. Uagtsomhed eller forsømmelige serviceydelser, der kan pålægges tredjemand.
2. Fejl eller mangler ved enhver form for svømmebassiner, legepladser, sportsfaciliteter m.v. Benyttelse af disse sker på brugerens eget ansvar.
3. Tyveri eller indbrud i ferieboligen.
4. Force majeure eller andre uforudsigelige begivenheder som hverken Catalan Holidays eller firmaets agenter eller repræsentanter har indflydelse på.

 


10. Gyldighed

De nævnte lejebetingelser er gældende for lejeaftaler, som gennem Catalan Holidays indgås mellem lejer på den ene side og ejeren af en feriebolig på den anden side. Catalan Holidays fungerer som formidler og har derfor formidlingsansvaret i henhold til den gældende lovgivning.
Lejebetingelserne og de annoncerede priser er gyldige, med forbehold for trykfejl, fra d. 1/9 2019 til d. 30/09 2020 og erstatter tidligere udsendte udgaver. Lejeaftaler skal fortolkes i henhold til gældende spansk lovgivning ved domstolen i Arenys de Mar, Barcelona, Spanien.

Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.
Ved at bruge dette websted accepterer du alle cookies i overensstemmelse med voresCookie politik